Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

 ZATRUDNI NA STANOWISKO:

ASYSTENT RODZINY

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie z możliwością przekształcenia w Umowę o pracę (system zadaniowy)

Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2019 r

 

            1.Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:  

            1. posiada wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub

b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz. U. Nr 272, poz. 1608), lub

c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

            2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; (jeśli dotyczy)

            3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

            4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

            5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych,

            6. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,

8.posiada obywatelstwo polskie;                      
9. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;
10.ma nieposzlakowaną opinię;

11.posiada prawo jazdy kat. B i możliwość dysponowania samochodem.;

 

            2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;

b) znajomość obsługi komputera ;

c) umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, rzetelność, odpowiedzialność; 

d) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

-poradnictwo i koordynacja działań dla kobiet w ciąży ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu - umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu -

- kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
- sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i/lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie gminy oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną, a także współpraca z położną i pielęgniarką środowiskową

 

             4. Informacje dodatkowe:

Praca asystenta rodziny będzie wykonywana na podstawie umowy zlecenia z możliwością przekształcenia w umowę o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy.

Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania.

Zatrudniający zastrzega sobie skontaktowanie się tylko z wybranymi osobami.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

            5.Wymagane dokumenty:

a) CV ,

b) list motywacyjny,

C) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) udokumentowane doświadczenie zawodowe-kopie świadectw pracy,

f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona (jeśli dotyczy)

i) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego (jeśli dotyczy)

j) Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
wg załaczonego wzoru.

 

6.Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ ASYSTENT RODZINY”) należy składać: osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach, 27-612 Wilczyce
w terminie do 14.08.2019r r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 1500)

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wilczycach

 

Zał : Wzór oświadczenia -zgoda na przetwarzania danych osobowych

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach prowadzonego postępowania o zatrudnieniu asystent rodziny.

………………………………..

(data, podpis czytelny)

KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach (Wilczyce 144, 27-612 Wilczyce, Tel.   15 837 72 26).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzonego postępowania o zatrudnieniu asystent rodziny.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestniczenia w prowadzonym postępowaniu.Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

……………………………..

(podpis czytelny)

Jesteś tutaj: Start Start Aktualności Nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 4 , wczoraj: 7 , w tym tygodniu: 4 , w tym miesiącu: 167 , razem: 19373