Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Spotkanie z Mikołajem – konkurs.

W dniu 5 grudnia 2015 r. (sobota) o godz.13:30 w sali sportowej przy Zespole Szkół w Wilczycach odbędzie się impreza dla dzieci „Spotkanie z Mikołajem”. W tegorocznej edycji Wójt Gminy zainicjował konkurs dla dzieci biorących udział w projekcie. Prace konkursowe należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada br. do Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

Uczestniczących w „Spotkaniu z Mikołajem”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach i Wójt Gminy Wilczyce

2. Konkurs rozpoczyna się 30 pażdziernika r. i trwać będzie do 30 listopada 2015r.

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Mikołaj jest wśród nas”.

4. W konkursie mogą brać udział dzieci uczestniczące w „Spotkaniu z Mikołajem” wg projektu socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie.

 

1. Prace konkursowe należy złożyć do Osrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach do dnia 30 listopada 2015 roku.

 

2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Mikołaj jest wśród nas”

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką( z użyciem kredek, farb, wycinanki, naklejanki, art. spożywcze, prace muszą być suche, elementy trwale przyklejone), wcześniej nieopublikowanymi.Tematem prac może być wygląd Mikołaja, wymarzony prezent, okres zimowy, Bożego Narodzenia, rodziny.

4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.

5. Pracę do Konkursu zgłasza rodzic/opiekun dziecka –uczestnika „Spotkania z Mikołajem”

6. Rodzic/opiekun przekazując pracę oświadcza, że nie przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz wyraża zgodę na publikację pracy i publikację imienia i nazwiska dziecka.

7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, liczba lat, miejsce zamieszkania. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 

§ 3. Wyniki konkursu i nagrody

 

1. Jury powołane przez organizatora, składające się z przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach , Urzędu Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas „Spotkania z Mikołajem” Dodatkowo informacja o laureatach(imię nazwisko) zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach.

4. Nagrodami w konkursie będą zabawki , artykuły szkolne oraz dyplomy uczestnictwa.

5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

 

§ 4 . Postanowienia końcowe:

 

1. Przekazując pracę na konkurs, rodzic/opiekun dziecka zgadza się na ekspozycję pracy podczas „Spotkania z Mikołajem” oraz na opublikowanie fotografii prac na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach.

2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach.

5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik, rodzic/opiekun dziecka potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do:

 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

 

 

 

Zatwierdzam:


Jesteś tutaj: Start Projekty Spotkania z Mikołajem Spotkanie z Mikołajem – konkurs.
Licznik odwiedzin strony od 2015-01-01: dzisiaj: 1 , wczoraj: 15 , w tym tygodniu: 57 , w tym miesiącu: 442 , razem: 22255